Allmänt

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper träningskort hos Östersunds Klättercenter. Träning och klättring sker i samförstånd med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Östersunds Klättercenter äger rätt att ändra villkoren. Samtliga träningskort är personliga. Överlåtelse på annan person är inte möjlig.  Återköp eller återbetalning av förskottsbetalat träningskort är inte möjligt. Undantaget är klippkort som gäller inom familjen.

Träningskort

Träningskortets giltighetsperiod framgår av avtalet. Ett klippkort är giltigt i tre (3) år från inköpstillfället. Eventuella kvarvarande klipp när giltighetstiden går ut kan ej användas. Vid betalning via autogiro gäller att avtalet löper med en (1) kalendermånad i taget och utan bindningstid. Uppsägning skall ske enligt punkt 13. Medgivandet till betalning via autogiro upphör att gälla efter det att sista autogirodragningen på avtalet har genomförts.

Autogiro

Medgivande till betalning via autogiro lämnas genom godkännande av dessa avtalsvillkor samt Medgivandetexten. Dragning sker månadsvis i förskott från angivet konto, normalt tre (3) arbetsdagar före den sista varje månad (förfallodagen). Det åligger kunden att se till att likvida medel finns på kontot på förfallodagen. Det åligger även kunden att kontrollera att dragning genomförts enligt betalningsplan och att, vid utebliven eller försenad dragning, se till att månadsavgiften betalas. Om de likvida medlen på det angivna kontot för autogirobetalning på förfallodagen inte räcker, får Östersunds Klättercenter i högst en (1) vecka göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna. Avisering av betalningarna anses gjord genom dessa Avtalsvillkor. Träningskort som betalas via autogiro gäller tillsvidare, såvida inte kunden själv säger upp avtalet. Sådan uppsägning skall ske skriftligen och i enlighet med punkt 10.

Öppettider

Östersunds Klättercenter äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Ändringar skall då meddelas kunden på sätt som anges i punkt 7. Vid några gånger per år, så som vid tävlingar och event, äger Östersunds klättercenter rätt att tillfälligt ändra öppettiderna. Vid dessa tillfälliga ändringar åligger det kunden att hålla sig uppdaterad via vår hemsida eller via anslag på vår anläggning.

Frysning av medlemskap

En förlängningsperiod om längst 12 månader (365 dagar) kan beviljas för årskort och månads Autogiro under särskilda omständigheter. Som särskilda omständigheter räknas skada, graviditet (p.g.a. fysiska förhinder), längre utlandsvistelse eller flytt till annan ort (p.g.a. studier eller arbete). För dessa längre uppehåll, samt vid upprepad förlängningsperiod, efterfrågar vi ett uppvisande av intyg/underlag från t.ex. läkare, företag, eller skola. En frysnings- eller förlängningsperiod skall begäras av kunden genom e-post till Östersunds Klättercenter senast en (1) månad innan perioden önskas starta. Efter en period om maximalt 12 månader (365 dagar) börjar kortet gälla igen. En frysning eller förlängning av träningskort är giltig först när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Östersunds klättercenter.

Ansvar och ansvarsfriskrivning

Östersunds Klättercenter ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All träning sker på egen risk. Kunden har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen. Östersund Klättercenter ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

Meddelande & information

Kunden skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna avtalsvillkor och prisändringar via e-post på adress som kunden anmält till Östersunds Klättercenter. Det åligger kunden att själv meddela Östersunds Klättercenter ändringar av kontaktuppgifter samt, för träningskort som betalas via autogiro, bankkontonummer. Kund som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Östersunds Klättercenter skickar ut information via denna informationskanal. Saknas giltig e-postadress åligger det kunden att uppdatera sig via anslag på respektive anläggning, alternativt via Östersunds Klättercenters hemsida.

Behandling av personuppgifter

Östersunds Klättercenter behandlar uppgifter om kunden och eventuell annan betalare enligt avtalet, för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet kunden och annan betalare har samtyckt till.

Force Majeure

Östersunds Klättercenter ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Östersunds Klättercenters kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Uppsägning

Östersunds klättercenter förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet till upphörande i det fall kunden inte följer Östersunds klättercenters värdegrund och säkerhetsregler som finns publicerade på Östersunds klättercenters hemsida. Denna rätt gäller även om kunden vid upprepade tillfällen saknar tillräckliga likvida medel på förfallodagen, eller om det bankkonto som autogiromedgivandet avser avslutas. Kunds uppsägning av autogiroavtal skall ske en (1) kalendermånad innan den månad kunden önskar avsluta sitt avtal (ex. inkommer kundens uppsägning någon dag under april månad avslutas avtalet den 31:a maj). Uppsägning av autogiroavtal kan endast göras skriftligen via mail. Uppsägning av annat avtal skall ske skriftligen, oavsett part, till kunds e-postadress, om angiven, samt till Östersunds klättercenter. Uppsägningen är giltig när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Östersunds klättercenter.